Karol Olejnik
Polska w okresie międzywojennym (1918-1939)

Publikacja stanowi kontynuację opracowań dziejów państwa polskiego, przedstawiając syntezę historii Polski w latach 1918-1939. W pierwszym rozdziale autor omawia okres popowstaniowy z uwzględnieniem różnic zaborowych oraz konsekwencje rozbiorów: utratę ciągłości struktur politycznych oraz znacznej części terytoriów, z których większość nigdy nie została odzyskana, a także zróżnicowane procesy przemian politycznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących na przestrzeni XIX stulecia, którym zostali poddani ówcześni mieszkańcy ziem polskich. Kolejne rozdziały poświęcone są trudnym warunkom odbudowy państwa, walkom partyjnym i napięciom społecznym, dodatkowo pogłębionym przez międzynarodowy kryzys. Autor omawia rolę marszałka Piłsudskiego i jego wpływ na dalsze losy kraju, a wreszcie przemiany kulturowe, rozwój nauki i sztuki, które pozytywnie wyróżniały się na tle szeroko rozumianego procesu dziejowego. Publikacja zakończona została omówieniem katastrofy wrześniowej i jej przyczyn oraz poprzedzających wojnę zabiegów mających gwarantować bezpieczeństwo kraju, w tym sojuszy międzynarodowych.