19 października, 2023

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku jest jednostką organizacyjną podległą Rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku.

W 1972 roku rozpoczęła działalność Sekcja Wydawnicza powołana zarządzeniem kierownika ds. Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W pierwszych latach istnienia zajmowano się powielaniem publikacji pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego na potrzeby studentów oraz biblioteki Filii UW.

19 czerwca 1997 roku Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę powołującą z dniem 1 października 1997 roku Uniwersytet w Białymstoku. W tym samym roku zreformowano Sekcję Wydawniczą: zgodnie ze Statutem Uniwersytetu w Białymstoku zmieniono nazwę na Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ustanawiając je jednostką ogólnouczelnianą.

Misją Wydawnictwa jest wspieranie społeczności akademickiej w promowaniu dokonań naukowych oraz tworzeniu dobrego wizerunku Uniwersytetu w Białymstoku. Przez profesjonalizm edytorski, etykę zawodową, rzetelność recenzji i dobre praktyki wydawnicze zapewniamy bardzo wysoki poziom wydawanych publikacji, o czym świadczą liczne nominacje, wyróżnienia i nagrody przyznawane Wydawnictwu w prestiżowych konkursach skierowanych do wydawców.

W ciągu 22 lat (1997-2019) działalności w oficynie opublikowano 1129 tytułów w nakładzie 183164 egzemplarzy. Edycje Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku rozpowszechniane są na terenie całego kraju oraz za granicą. Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku ukazują się monografie, prace zbiorowe, materiały konferencyjne, podręczniki, periodyki, informatory oraz czasopisma naukowe. W omawianym okresie ukazało się 17 tytułów czasopism – 179 numerów w nakładzie 28230 egzemplarzy. Czasopisma publikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku indeksowane są w następujących bazach: CEJSH, IC Journals Master List, PBN – Polska Bibliografia Naukowa, CEEOL,  BazHum, ERIH Plus, DOAJ, DBLP Computer Science Bibliography, Baz Ekon, Scopus, EBSCO, Index Copernicus.