Głównym celem autora była prezentacja i ocena wybranych problemów finansów muzułmańskich na brytyjskim rynku finansowym, stanowiącym miejsce udanej i dynamicznie rozwijającej się koegzystencji odmiennych formuł aktywności gospodarczej właściwych dla konwencjonalnych i muzułmańskich instytucji finansowych. Sektor finansowy Zjednoczonego Królestwa uznawany jest za jeden z najlepiej rozwiniętych tego typu elementów globalnej struktury gospodarczej. Jego siła i znaczenie są funkcją wielu czynników, wśród których na szczególną uwagę, z punktu widzenia tematyki opracowania, zasługują umiędzynarodowienie i otwartość na odmienne od konwencjonalnych formuły prowadzenia aktywności finansowej. Potwierdzeniem tej tezy staje się, ugruntowany pod względem gospodarczym, prawnym i społecznym, poziom rozwoju finansów muzułmańskich, będących częścią brytyjskiego rynku finansowego. Historia, teraźniejszość i przyszłość finansów muzułmańskich w Zjednoczonym Królestwie to czas kształtowania ekosystemu (i jego składowych), sprzyjającego w swej konstrukcji budowie silnej pod względem podmiotowym, instytucjonalnym i relacyjnym składowej krajowej, europejskiej i światowej gospodarki, podporządkowanej regułom islamu. Treść niniejszego opracowania wpisuje się zatem w poznawczo-analityczny nurt badań nad zagadnieniami finansów zgodnych z regułami islamu.

Autor starał się udzielić odpowiedzi na postawione w pracy pytania, w tym między innymi o to, w czym tkwi siła i co określa gospodarcze znaczenie brytyjskiego sektora finansowego; w którym kierunku i w oparciu o jakie czynniki rozwijać się będzie brytyjski sektor finansowy; jakie cechy można przypisać finansom muzułmańskim w Wielkiej Brytanii, dokonując ich identyfikacji i analizy z perspektywy regulacyjnej, podaży i popytu; co jest wyznacznikiem miejsca Zjednoczonego Królestwa w systemie edukacji i badań naukowych wspierających rozwój finansów muzułmańskich w wymiarze światowym i lokalnym.

Niniejsza monografia jest pozycją nowatorską na rynku wydawniczym w Polsce, wypełnia ważną lukę w skromnej polskiej literaturze na temat ekonomii muzułmańskiej. Autor podjął trudne zadanie analizy i oceny regulacji (w tym religijnych), uwarunkowań rozwoju oraz praktyki funkcjonowania muzułmańskich podmiotów finansowych w Wielkiej Brytanii. Dużą wartością jest prezentacja autorskiej wizji analizowanego rynku na najbliższe lata, w tym wpływu brexitu na finanse muzułmańskie.