ARCHIWUM

regulamin

„Gaudeamus - nagroda SWSW” Kraków 2021

Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych.
Fundatorami nagród są: Targi Książki w Krakowie (standardowe stoisko 3 m2) oraz Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych (statuetka Gaudeamus). Fundatorami nagród mogą być również inne podmioty.
Celem konkursu jest promowanie i wyróżnianie krajowych uczelnianych oficyn wydawniczych za wydawanie najwartościowszych polskich książek naukowych lub dydaktycznych.
Nagrody i wyróżnienia przyznaje Jury, które jest powoływane corocznie przez Zarząd SWSW. Jury spośród siebie wybiera przewodniczącego i sekretarza.
Nagroda jest przyznawana w miarę możliwości corocznie i otrzymuje ją to wydawnictwo uczelniane, które opublikowało książkę uznaną przez Jury za najlepszą książkę naukową lub dydaktyczną, w jednej z następujących kategorii:
nauki humanistyczne i nauki o sztuce
nauki techniczne, ścisłe, medyczne i przyrodnicze
nauki społeczne
e-book
Jako nagrody przyznawane są:
Statuetka Gaudeamus (pierwsza nagroda) i standardowe stoisko 3 m2 na Targach Książki w Krakowie (druga nagroda) oraz dyplomy − dla zwycięzców
Wyróżnienia w postaci dyplomów − dla nominowanych
Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są:
wydawnictwa uczelniane
przewodniczący Jury
członkowie Jury
Do tegorocznej edycji nagrody można zgłaszać publikacje, które ukazały się po raz pierwszy w latach 2019–2021. Do konkursu nie będą zakwalifikowane publikacje, które miały wcześniejsze wydania. Każdy podmiot uprawniony do zgłaszania publikacji do nagrody ma prawo zgłosić maksymalnie 5 publikacji bezpłatnie. Zgłoszenie więcej niż 5 tytułów wymaga wniesienia opłaty 100 zł brutto za każdy dodatkowy tytuł.
Do zgłoszenia należy dołączyć jeden egzemplarz danego tytułu (w przypadku e-booków umożliwić dostęp do publikacji) oraz przynajmniej jedno pisemne uzasadnienie każdej zgłoszonej publikacji.
Jury podczas posiedzeń dokonuje wyboru publikacji i ustala poprzez tajne głosowanie nominowanych, a następnie zwycięzców. Jury w wyjątkowych przypadkach może przyznać nagrodę specjalną
Ogłoszenie nominacji do nagród nastąpi 21 września 2021 roku.
Wręczenie nagród laureatom będzie się odbywać podczas otwarcia Salonu Wydawców Szkół Wyższych na kolejnych Targach Książki w Krakowie.
Termin nadsyłania zgłoszeń (w formie papierowej i elektronicznej) na drukach stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz książek lub e-booków upływa 3 września 2021 roku. Zgłoszenia, które zostaną nadesłane po powyższym terminie, nie będą uwzględniane.
Zgłoszenia w formie elektronicznej, w pliku word, należy wysłać na adres: anna.zielinska-krybus@up.poznan.pl
Egzemplarze książek oraz opieczętowane i podpisane zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Witosa 45, 61-693 Poznań
z dopiskiem „Konkurs SWSW Kraków”.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w formacie pdf.